The Czechoslovak-Australian Association of Canberra and Region, Inc.

Návštěva delegace Senátu ČR v Canbeře

Senatoři
uprostřed J. Chmiel, R. Pecl a P. Sobotka se senátoři

Jak se často stává, nenadále ohlášená návštěva hostů, zvláště potom vládní delegace senátu a ministra ČR zaskočí nejen pracovníky českého zastupitelství v Canbeře, ale i členy Besedy. Jednalo se o rychlou improvizaci společného krátkého setkání s příslušníky delegace poměrně pozdě večer.

Program návštěvy byl značným zatížením pro malý počet zaměstnanců velvyslanectví. Zajištovali program dne, příjezd dele-gace, jednání v austral-ském parlamentu a večerním setkání s Besedou.

Jednání delegace Senátu ČR v Canbeře bylo ovlivněno časovým rozvrhem a současným zasedáním parlamentu, proto ta pozdní večerní devátá hodina naší schůzky.

Delegace byla provázena Ministrem pro evropské záležitosti ČR J. Chmielem a v čele senátní delegace byl předseda Senátu ČR P. Sobotka.

R. Pecl při projevu na velvyslanectví
R. Pecl při projevu na velvyslanectví

Pro členy Besedy bylo toto setkání významné udělením uznání práce našeho krajanského sdružení v Canbeře. Byla nám předána medaile Senátu ČR, písemné poděkování a knižní dar „Valdštejnský palác“ předsedou Senátu po krátkém zhodnocení významu práce krajanů v zahraničí.

Poděkovali jsme senátní delegaci, jako zástupcům Senátu ČR, za podporu naší práce odborem pro krajanské záležitosti při Ministerstvu zahraničních věcí ČR. Vyjádřili jsme přesvědčení, že Beseda bude i nadále nápomocná místním krajanům i nově příchozím do Canberry a okolí. Nynější volný pohyb, zvláště mladých lidí ČR, je pozitivní stránka již zcela přijaté svobody pohybu mezi zeměmi světa.

Společné setkaní všech účastníků večera přiblížilo některé existující problémy a přes značnou únavu delegace z dlouhého letu a nepřetržitých jednání po celý den, byl tento večer jedním z článků v udržování styků a řešení důležitích témat vzájemným vysvětlením názorů.

Výbor Besedy děkuje všem účastníkům večera, členům delegace a zvláště ministru Dr. J. Chmielovi za přízeň a podporu Besedy v Canbeře a za příjemný večer na Velvyslanectví ČR.

R. J.

Z Velvyslanectví České republiky jsme k návštěve delegace senátorů obdrželi následující příspěvek

p. P. Sobotka a R. Jež při odevzdávání medaile a knihy
p. P. Sobotka a R. Jež při odevzdávání medaile a knihy

U příležitosti oficiální návštěvy senátní delegace vedené předsedou Senátu Parlamentu České republiky Přemyslem Sobotkou v Austrálii se členové delegace v prostorách českého zastupitelského úřadu v Canbeře dne 3.2. 2010 ve večerních hodinách sešli s krajany.

Při této příležitosti vedoucí delegace pan Sobotka předal do rukou předsedy Českoslo-vensko-australského krajanského sdru-žení BESEDA pana René Ježe pamětní medaili Senátu a knihy o Valdštejnském paláci jako výraz ocenění dlouhodobé činnosti spolku.

p. P: Sobotka a  A. Mikula ve War Memorialu
p. P: Sobotka a A. Mikula ve War Memorialu

Následující den v rámci pietního aktu v areálu Australského válečného památníku v Canbeře (dne 4.2.), kdy předseda Sobotka položil věnec Senátu Parlamentu ČR v místní kapli, se senátní delegace setkala s českým válečným veteránem panem Aloisem Mikulou, jeho manželkou a rodinnými příslušníky. Pan Mikula z rukou předsedy Sobotky převzal pamětní medaili Senátu Parlamentu ČR a knihy od Československé obce legionářské. Zahájení ceremonie, při které pan Mikula rovněž přednesl „slib padlým kamarádům“ následovaný minutou ticha k uctění památky padlých a její závěr hrou na dudy vhodně doplnil přítel pana Mikuly, válečný veterán - australský občan, pan John Fleming.Vysoké ocenění pamětní medailí Senátu pro paní Vlastu Šustkovou a pana Josefa Chromého

p. P. Sobotka s pí. V. Šustkovou
p. P. Sobotka s pí. V. Šustkovou

U příležitosti oficiální návštěvy delegace Parlamentu ČR v Austrálii předal předseda Senátu Přemysl Sobotka stříbrnou pamětní medaili paní Vlastě Šustkové a panu Josefu Chromému. Medaile byly slavnostně uděleny dne 5. února při recepci během oficiálního programu delegace v Sydney. Předseda Senátu ocenil paní Vlastu Šustkovou za pedagogickou činnost pro českou komunitu, podporu vzdělávání v českém jazyce a publikační činnost. Pan Josef Chromý získal významné ocenění za šíření dobrého jména a tradic České republiky v Austrálii a za podporu krajanských a kulturních aktivit.
p. P. Sobotka s p. J. Chromým
p. P. Sobotka s p. J. Chromým