Doprovodné akce a projekty

Additional Events and Projects

Milí rodiče, děti, studenti, přátelé školy a vůbec všichni podporovatelé české kultury a jazyka,

krajanský klub Beseda jako jediná asociace v Canbeře a okolí  podporuje a organizuje kulturní, společenské, ale i vzdělávací akce s cílem oživit a šířit český a slovenský jazyk, kulturní dědictví a tradice České republiky a Slovenska v Austrálii. Česká škola Canberra byla v rámci asociace Beseda založena r. 2008, od této doby se mohou všichni zájemci o studim českého a slovenského jazyka zúčastňovat nabízenych kurzů, školních projektů a nejrůznějších akcí a aktivit.

Sbližování dvou různých světů i světadílů a vytváření hrdosti na českou identitu je asi největším přínosem naší školy a můzeme se tak hrdě hlásit k podpoře výchovy kosmopolitních dětí, vyjimečné nové generace, tvořící most mezi Austrálií a Českou republikou. 

Česká komunita v Canbeře, i když je hlavní městem, není tak početná jako v jiných australských městech, a každá pomoc, aktivita či inspirace od vas je pro nás velmi důležitá.

Děkujeme za vaši podporu!!!

Nové učebnice a pomůcky

Živá abeceda, Nová škola, Fraus, Hravá čeština Taktik a další.. je to rébus? Ne, to jen Česka škola Canberra obohatila o nové tituly učebnic a studijních materiálů pro dětské i dospělé studenty svůj rozmanitý repertoár.

Žádné učení by se bez kvalitních podkladů neobešlo, a tak i Česká skola Canberra za přispění VELVYSLANECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY přikoupila učebnice, vzdělávací hry a didaktické pomůcky pro kvalitnější vzdělání svých žáků. Veškeré tyto materiály jsou nedílnou součástí výuky naší školy, a pomáhají tak prohlubovat nejen znalosti českého jazyka, ale i vědomosti na úrovni nejen lexikální, gramatické, ale i komunikační.

Škola hrou je heslo, kterým se u nás řídíme a kniha je základ školy i vzdělání!


Noc s Andersenem

Pátek 18.12. od 18. hod. až sobota 19.12. do 8. hod. 2020

Česká škola Canberra ve s polupráci s Besedou pořádá večerní program s přespáním pro malé i ty větší školáky plný čtení a pohádek. Součást mezinárodního projektu “Noc s Andersenem”.

Přihláška dítěte

The Night with Andersen

18th Dec 2020 at/from 6:00pm – 19th Dec 8:00 am and later

The Czech School of Canberra in cooperation with Beseda is organising a Fairytale “sweet dreams sleepover” featuring the reading of Czech books in conjunction with the Czech project ‘The Night with Andersen” which has crossed borders worldwide. 

Enrol your child


Originální komiksová putovní výstava

Komenský v komiksu

17. 11. 2020 – 31.1.2021

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
17.11.2020 při příležitosti výročí Dne boje za svobodu a demokracii a zároveň Mezinárodního dne studenů.

OTEVÍRACÍ DOBA
každou sobotu 11.-14.hod. od 21.11.20 do 19.12.21 K návštěvě v ostatní dny a letní prázdniny do 31.1.2021 je nutné se předem objednat na: Česká škola.

All English speaking partners and friends are welcome. Descriptions for Exhibition panels are also available in English.

Fotky najdete zde
For pictures click here

Original comics exhibition

Komenský in comics

17/11 2020 – 31/1 2021

THE GRAND OPENING
17/11/20 at the simultaneous anniversary of the Battle for Freedom and Democracy and International Students Day

OPENING HOURS
Every Saturday 11-2 pm from the 21/11 to 19/12/2020. Visitation on other days and during the summer holidays till 31/1/21 must be arranged prior at: Czech School


Časopis Krajánek

Studenti České školy v Canbeře spolupracují s mezinárodním časopisem Krajánek, na jehož koncepci a obsahu se podílí krajané ze 17 států na pěti světadílech.

Odkaz na časopis Krajánek


Svatá Ludmila 1100 let

Naši studenti spolupracují na významném mezinárodním projektu Svatá Ludmila 1100 let.

Saint Ludmila – 1100 years

Our students cooperate on a significant project Saint Ludmila – 1100 years.